Praktika në lëndën e elektroteknikës me studentët e programeve me karakter profesional