ONLINE

Literatura bazë dhe ndihmëse e vënë në dispozicion të studentëve në gjuhën e programit të studimit (fizike dhe elektronike) garanton marrjen e dijeve dhe njohurive të nevojshme të parashikuara në programin e studimit.

Personeli akademik dhe studentët aksesojnë libraritë on-line të fushave të ngjashme ose të përafërta me programin e studimit.

Përdorimi platforma on-line (elearning)  apo google classroom, portali studentor etj, mbështet e nxit personelin akademik e studentët për përdorimin e tyre.

BIBLIOTEKA ONLINE

Për të përmirësuar cilësinë e burimeve të literatures,për të shfrytëzuar sa më mire jo vetëm metodat tradicionale të botimeve të shtypura hard-copy, por për të përfituar nga arritjet e teknoligjisë në fushën e përhapjes së dijes, u bë e mundur:

LIBRA DHE ARTIKUJ

KONTRIBUTET

Në kuadër të ndërveprimit mësidhënie dhe mësimnxënie,është e rëndësishme   të jepet një informacion në lidhje me, artikuj, interviste, leksione të pedagogëve, stafit të programeve me karakter profesional

Ide innovative, praktika profesionale,  prezantime detyra kursi, video etj, ku studentët janë pjesë  e ketyre aktivitetete Brenda dhe jashtë institucionit