INDUSTRITË

AFTESIMI PROFESIONAL
Barleti Profesional sjell një alternativë të arsimit universitar me modele praktike të mësimdhënies dhe mësimnxënies që e orientojnë studentin/en më së miri në tregun e punës në Shqipëri e në Evropë.

ARSIMI PROFESIONAL ËSHTË ARSIM I LARTË
Në varësi të zgjedhjes së profilit të programeve me karakter profesional, fitohen kompetenca për të ushtruar një profesion,sipas prirjeve të secilit student.

BURIMET
Studim tregu
Gjatë realizimit të programit të studimit, nga pranimi në diplomim dhe pas daljes së studentëve në punë, zhvillohen studime periodike mbi tregun e punës, ndryshimet përkatëse dhe punësimin e studentëve etj

Pyetësore
Një risi dhe mundësi, njohjeje nga ana e maturantëve, studentëve, të programeve që ne ofrojmë, Por nga ana tjeter një mundësi përmirësimi nga ana jonë, pasi është e rëndësishme, cfare ne ofrojmë,cfare ofron tregu dhe cfare duan maturantët.

Pyetësorët janë një mundësi për tu përmirësuar, programet e studimit, për të dhënë secili anëtar I stafit akademik dhe administrativ, sugjerime apo ide për tu përmirësuar këto programe

Pyetësoret që ju drejtohen, ndërmarrjeve, institucioneve të ndryshme, për te bërë të mundur, ndërveprimin shkollë, biznes, punësim