LAJME DHE EVENTE

PROGRAME

Operator në mikpritje dhe hotel, restorant, katering

Programi i studimit ofron kualifikime për teknik të lartë në fushën e mikëpritjes dhe hotelerisë. Në përfundim të studimeve studenti krijon një profil profesional e kulturor...

Teknik në Operacione Biznesi, Marketing dhe Shitje

Programi i studimit “Teknik në Operacione Biznesi, Marketing dhe Shitje”ofron kualifikime për teknik të lartë në fushën e Biznesit, Marketingut dhe Shitjes. Në përfundim të studimeve...

Paisje elektronike dhe TIK

Programi i studimit ofron kualifikime për tekniktë të lartë në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Në përfundim të studimeve studenti krijon një profil ...

Prodhime digitale dhe “softuer”

Programi i studimit ofron kualifikime për teknik të lartë në fushën e teknologjisë së informacionit dhe prodhimeve elektronike. Në përfundim të studimeve studenti krijon një...

Industritë kreative, art e zejtari

Programi i studimit “Operator në Industritë Kreative, Art dhe Zejtari” ofron kualifikime për teknik të lartë në fushën e industries kreative dhe zejtarisë. Në përfundim të ...

Mekanikë dhe prodhim të automatizuar

Programi i studimit ofron kualifikime për teknik të lartë në fushën e mekanikës. Në përfundim të studimeve studenti krijon një profil profesional e kulturor: -me një gamë te...

Ndërtimtari për ndërtim dhe rifinitura

Programi i studimit ofron kualifikime për tekniktë të lartë në fushën e ndërtimit. Në përfundim të studimeve studenti krijon një profil profesional e kulturor: -me një gamë te...

Sistemet dhe teknologjitë e ndërtesës

Programi i studimit ofron kualifikime për tekniktë të lartë në fushën e ndërtimit. Në përfundim të studimeve studenti krijon një profil profesional e kulturor: -me një gamë te...

Përkujdesje shëndetësore

Programi i studimit ofron kualifikime për teknik të lartë në fushën e përkujdesjes shëndetësore. Në përfundim të studimeve studenti krijon një profil profesional e kulturor: ...

Fitnes, palestër dhe organizime eventesh publike

Programi i studimit ofron kualifikime për tekniktë të lartë në fushën e ndërtimit. Në përfundim të studimeve studenti krijon një profil profesional e kulturor: -me një gamë te...

PRAKTIKA TE AFTESON

NIVELI DHE KURIKULA

Niveli 5 ne Kornizen Europiane Te Kualifikimit, Kurikul e orientuar nga kerkesat e tregut te punes dhe aftesite profesionale aplikative ne kerkesat e zanateve te reja. Barleti Profesional do të ofrojë ....

FORMA MESIMIT

Organizimi ne forme Modulare i programeve akademike, forma Fleksibel ne menyren e ofrimit te kurseve dhe praktikave, studimi ne auditor dhe mesimi praktik ne laborator dhe ne vendet reale te punes bazuar ne ...

DIPLOMA 120 ECTS

Studimi dhe formimi praktik për këtë nivel është 120 kredite ECTS dhe zgjat për dy vjet. Dualizmi mes procesit te mësimit ne auditor dhe atij në prodhim/praktik ndryshon jo vetëm formën por dhe përmbajtjen ....

CERTIFIKATA 30 ECTS

Nga ana tjetër, të 40 modulet që janë në themel të certifikatave dhe diplomave ofrohen edhe si kurse trajnimi e certifikimi të njohura nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale – institucioni përgjegjës ...

OFERTA MODULARE

Barleti Profesional do të ofrojë fillimisht 10 diploma profesionale në fushat e mësipërme, 32 programe certifikimi një vjeçare / 6 mujore në përputhje me ligjin e arsimit të lartë në Shqipëri dhe të vlefshme e ...

SISTEM DUAL

Dualizmi mes procesit te mësimit ne auditor dhe atij në prodhim/praktik ndryshon jo vetëm formën por dhe përmbajtjen e të gjithë procesit të formimit të teknikëve të rinj. Nga ana tjetër mësimi i kalon kufijtë ...

FLEKSIBILITET

Lirshmëria në formën e përzgjedhjes së ndjekjes së kurseve – në klasë, virtualisht apo formate të përziera – dhe organizimi i mësimdhënies gjatë mbrëmjes e në fundjavë krijojnë avantazhe për mësim përmes ....

VIJIM AKADEMIK

Programi akademik ka në themel sistemin ECTS të transferimit të krediteve që mundëson si kalimin në programe akademike në nivele më të larta por edhe transferimin e studimeve jashtë vendit. Përputhja ...

PUNISHTE DHE INDUSTRI

Mjediset e bizneseve, oficinat e laboratoret e prodhimit shihen si qendrat e formimit profesional të kolegjit. Janë inxhinierët e menaxherët në këto kompani që do të drejtojnë formimin praktik e mjeshtërimin...

MAKER SPACE

Hapësirat e Maker Space do të mbushen me pajisje të ndryshme, si printera 3D, kompjutera, pajisje artizanale, mjete dhe materiale të ricikluara, etj. Këto hapësira janë unike dhe mund të përqendrohen në fusha...

LABORATOR TEKNOLOGJIK

Klasat, laboratoret dhe ofiçinat do të jenë të pajisura në përputhje me programin akademik dhe praktik. Makineritë janë moderne dhe në shërbim të nevojave të tregut. Po ashtu stafet në Barletin Profesional janë...

MJESHTERIM

Zhdërvjelltësimi i ofertës akademike në këtë formë siguron jo vetëm cilësi të lartë me çmim të përballueshëm por edhe mundësi për praktikë e mjeshtërim duke ndjekur praktikat ose duke njohur përvojën e punës si...

STAZH DHE PRAKTIKA

Është pritshmëri themelore e këtij kolegji që studentët të punësohen ndërkohë që ndjekin studimet dhe ta projektojnë të ardhmen e tyre profesionale në përputhje me tregun e punës ku ata duan të integrohen.

PARTNERITET

Bashkëpunimi me bizneset prodhuese në Shqipëri dhe angazhimi i tyre në programin e Barletit Profesional, ndërthurja e ofertës akademike me atë praktike, angazhimi në kolegj i studentëve përtej orës së mësimit ...

TEKSTE TEKNIKE

Kombinimi mes kësaj literature dhe përvojës praktike nëpër biznese të ndryshme e bën ofertën e Barletit Profesional specifike dhe të drejtëpërdrejtë si për ata që e lidhin të ardhmen me mjeshtërimin dhe për ...

CERTIFIKIM PROFESIONAL

Oferta akademike e Barletit Profesional ndërtohet në konceptin e modulit – një grup lëndësh dhe praktikash të ofruara brenda një kohe të caktuara (semestri) dhe që përfundojnë me aftësimin e studentit në ...

AFTESIM PROFESIONAL

Barleti profesional është konceptuar në fakt si pararendës për marrjen e mjeshtërive dhe të punësimit sipas Kornizës Evropiane të Kualifikimeve (kategoria 5) e cila po integrohet edhe në Kornizën Shqiptare ...

PUNESIM

Diplomimi apo certifikimi profesional në këtë kolegj është i lidhur ngushtë si me sigurimin e një vendi teknik pune ashtu edhe me ripozicionimin në tregun e punës për të përballuar më mirë kërkesat në rritje të...

MOBILITET

Barleti Profesional pritet të jetë një pikë referimi si për ata që hyjnë rishtazi në tregun e punës dhe për ata që duan të rihyjnë me mjeshtëri e dhunti të reja që i shërbejnë punësimit si në vend por edhe ...

KARIERA

Barleti Profesional është një nismë që kërkon të sjellë edhe më pranë atyre që duan të rihyjnë në tregun e punës dhe maturantëve një kombinim efektiv të përvojës akademike me atë praktike që ndodh si në ...

STUDENT AKTIV


Synohet që, së bashku me studentët: Të sigurohet përfaqësimi gjithëpërfshirës në strukturat përkatëse universitare; Të rritet aktivizmi rinor dhe përgjegjshmëria qytetare përmes mbështetjes së iniciativave të ndryshme studentore...

STRUKTURA ORGANIZATIVE

foto departament
tmp_912
1KONTEKSTI
Departamenti Shkencave të Edukimit dhe Trajnimit Profesional (DSHETP) ofron dhe koordinon programe e kërkime në fushat e edukimit; zbaton e monitoron programe dyvjeçare, profesionale në bashkëpunim të ngushtë me departamentet përkatëse të Universitetit, të cilat mbulojnë procesin e tyre, akademik. Ai menaxhon studime Master,në fushën e mësimdhënies dhe të nxënit, të drejtimit të arsimit, por dhe kualifikime të vijueshme për mësues, drejtues të edukimit, për tematika që lidhen me nevojat e arsimit parauniversitar. Në të njëjtën kohë, Departamenti ndërvepron me departamentet e tjerë për zbatimin efektiv të programeve lëndore që lidhen me kurrikulën, edukimin në tërësi, por dhe bashkëpunon ngushtë me institutet ndëruniversitare, si: Instituti i Edukimit “Barleti” (IEB); Instituti Shqiptar i Çështjeve Publike (ISHÇP); Instituti i Kërkimit dhe Zhvillimit “Barleti” (IKZHB), me qëllim organizimin dhe forcimin e veprimtarisë kërkimore-shkencore.
2MISIONI I DEPARTAMENTIT
DSHETP synon të përgatisë profesionistë në gjendje për të analizuar procese të rëndësishme në nivel individual e kolektiv në fushën e edukimit, por dhe profesionistë të formimit dhe kualifikimit profesional, si dhe mbështet të nxënit gjatë gjithë jetës.Objektiva të mirëpërcaktuar, akademikë dhe shkencorë të Departamentit, plane mësimore e programe lëndore të konceptuara, bazuar në përvoja të suksesshme, perëndimore, synojnë krijimin e një profili të qartë dhe të dallueshëm në përshtatje me kushtet dhe zhvillimet e vendit, por dhe konform kritereve dhe formateve zyrtare të kërkuara nga MASR.
3OFROHEN PROGRAME, KURSE, DIPLOMA E CERTIFIKATA
DSHETP ofron program studimi në Ciklin e Dytë Master në Edukim me profil “Mësimdhënie dhe të Nxënit” me 120 kredite në dy vite akademike; zbaton dhe mbikqyr zhvillimin e programeve dyvjeçare, profesionale të departamenteve të Universitetit, ofron kurse kualifikimi të vazhduar për “Mësues ndihmës” me 30 kredite, mbrojtje të gjuhës angleze në bashkëpunim me Qendrën “Pearson”, por dhe module dhe programe trajnimi, të cilat vlejnë për zhvillimin profesional dhe të vijueshëm të mësuesve dhe drejtuesve të institucioneve arsimore, parauniversitare.
4KËRKIMI APLIKUAR DHE INOVACIONI
Departamenti synon që kërkimi i aplikuar dhe ndërveprimi e formimi on-line në fushën e edukimit të ndërthuren vazhdimisht, duke aplikuar dijet e prodhuara në komunitet e shkolla të vendit dhe që risitë në drejtim të trajnimit profesional të jenë karakteristika dalluese të punës shkencore dhe inovative. Ai promovon kërkime dhe studime krahasuese, shumëdisiplinore, të lidhura me shkenca të tjera që mbulohen nga departamentet homologe, por angazhon edhe promovime në drejtim të formimit të vazhduar të specialistëve të edukimit dhe atyre të arsimit profesional, duke përfshirë edhe studentët.
5KARIERA
Të diplomuarit në Programin e Studimit Master “Mësimdhënie dhe të nxënët” punësohen si mësues të të gjithë profileve në kopshte, në shkolla të arsimit bazë dhe të mesëm, por dhe në institucionet e qeverisjes lokale dhe qendrore të arsimit. Diplomat e programeve dyvjeçare të formimit profesional dhe certifikata e programit “Mësues ndihmës”, u japin të drejtë që të punësohen si mësues ndihmës në institucionet e arsimit parauniversitar, ndërsa profesionet e certifikuara mundësojnë punësim në tregun e punës.

MULTIMEDIA